A Twincom Bt. Adatvédelmi és Adatkezelési Nyilatkozata

2020. február 15.

I. Bevezetés

A Twincom Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. (a továbbiakban:  Twincom) mint Adatkezelő jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatóban (a továbbiakban: Tájékoztató) tájékoztatja az adatkezelés természetes személy érintettjeit (a továbbiakban: Érintett) arról, hogy az Érintettek által a Twincom részére történő adatszolgáltatás önkéntes. Személyes adatainak megadásával az Érintett kifejezetten hozzájárul személyes adatai kezeléséhez.

A Twincom Tájékoztatója 2018. május 25-től az Európai Unió új Általános Adatvédelmi Rendelete (továbbiakban: General Data Protection Regulation vagy GDPR) irányelveinek és követelményeinek megfelelően módosult. A Twincom számára partnerei és weboldalának látogatói személyes adatainak védelme és információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartása kiemelten fontos, a személyes adatokat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság adatkezelési meghatározása szerint kezeli és tárolja.

A Twincom a magyar médiapiac szereplőivel közös együttműködése során kiemelt figyelmet szentel a személyes adatok védelmének, illetve a hatályos jogszabályok betartásának. Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezései, valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet (GDPR) irányadó.

II. A Szabályzat hatálya

A szabályzat hatálya kiterjed a Twincom tevékenységével kapcsolatosan, a Twincom működése során a Twincom által kezelt vagy feldolgozott minden, természetes személy Érintettre vonatkozó személyes adatra.

III. Adatkezelő adatai

Cégnév: Twincom Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság

Székhely: 2096 Üröm, Kövirózsa utca 10.

Cégjegyzékszám: 13-06-070569

Elérhetőség: Telefon: +36 70 420 29 29 (elérhető munkanapokon 9 és 17 óra között)

Email: rita.rusko@twincom.hu

IV. A Twincom adatkezelései

1. Sajtólista

A Twincom munkatársai a magyar médiapiac különböző szereplőinek, szerkesztőinek, újságíróinak, bloggereinek és influencereinek adatait kapcsolattartási célból, illetve az általa képviselt szervezetek sajtóanyagainak és meghívóinak küldésének céljából tárolja. A Twincom sajtólistáján keresztül a szereplők:

 • nevét;
 • munkahelyét;
 • beosztását;
 • email címét; valamint
 • telefonszámát kezeli.

A személyes adatok kezelése nem automatizált módon történik. A sajtólistákban szereplő adatokhoz a Twincom munkatársai az alábbi módok valamelyikén keresztül jutnak hozzá:

 • nyilvános impresszumban szerepel;
 • valamely munkatárs számára átadott névjegykártyán szerepel;
 • sajtóeseményhez kapcsolódóan telefonos vagy email-es follow-up során a szerkesztőség munkatársa vagy az email cím tulajdonosa adta meg;
 • egyéb sajtókommunikációhoz kapcsolódóan az email cím tulajdonosa vagy a szerkesztőség kollégája adta meg telefonon, szóban vagy elektronikus úton.

Az adatokat elsődlegesen a Twincom belső munkatársai és az adatkezeléssel, adatfeldolgozással megbízott személyek jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át és csak az Adatkezelési Nyilatkozatban meghatározott célokra használják, illetve használhatják fel.

Az adatkezelés időtartama az adatok megadásától az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, illetőleg addig tart, amíg az Érintett nem tiltakozik adatai kezelése ellen, azonban az esetleges hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

A személyes adatokhoz történő hozzáférés szigorúan korlátozott a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve azok jogosulatlan felhasználásának megelőzése érdekében.

2. Cookie-k

A webhely automatikus adatgyűjtő eszközökkel, sütikkel („cookie”) felhasználói adatokat gyűjthet.

A cookie egy kis adatfájl, amelyet a webhely küld a felhasználó számítógépének merevlemezére, amikor meglátogatja a webhelyet, információt kér vagy szab testre, illetve ha regisztrál bizonyos szolgáltatásokra.

A weboldalon használt kereső- és Flash cookie-k segítenek beazonosítani azokat a releváns funkciókat/szolgáltatásokat, amik a weboldalra látogatókat a leginkább érdekelhetik, valamint növelik az online élményt azáltal, hogy megőrzik a látogatók által preferált információkat, amíg egy adott oldalon tartózkodik. Sem a kereső, sem a cookie-k nem tudják a weboldal látogatóit személy szerint beazonosítani.

A weboldal látogatója a cookie-k elfogadásával hozzáférést biztosíthat a böngészési szokásaival kapcsolatos információkhoz, amelyeket a Twincom felhasználhat a felhasználói élmény testre szabására. Az egy munkamenet során érvényes cookie-k csak a böngésző bezárásáig maradnak a számítógépen. Az állandó cookie-k a törlésükig vagy lejáratukig a számítógépen maradnak. A legtöbb böngésző alapértelmezés szerint automatikusan elfogadja a cookie-kat, de a böngésző biztonsági beállításainak módosításával a weboldal látogatója elutasíthatja, illetve szelektálhatja azokat.

3. Kapcsolatfelvétel a Twincom Bt.-vel

A Twincommal kapcsolatfelvétel esetén a levelében megadott személyes adatokat a Twincom az Érintett hozzájárulása alapján kezeli. Az adatkezelés célja az Érintettel történő kapcsolattartás. Az ilyen személyes adatok különösen a feladó adatai, így az email cím, feladói cím, a név és a telefonszám. A Twincom az ilyen személyes adatokat az Érintett hozzájárulásának visszavonása esetén törli.

4. A Twincom Bt. részéről történő kapcsolatfelvétel

A Twincom potenciális partnereivel kapcsolatfelvételt kezdeményezhet, aminek céljából az ilyen partnerek tisztségviselőinek nevét, beosztását, email címét, esetlegesen telefonszámát kezeli. A potenciális partnerek adatait a Twincom a IV. pont 1. alpontjában említett elérhetőségek révén ismeri meg.

5. Álláspályázatokkal kapcsolatos adatkezelés

A Twincomhoz benyújtott álláspályázatokban lévő személyes adatokat a Twincom az Érintettek hozzájárulása alapján kezeli. A Twincom az álláspályázatokat az adatkezeléshez történő hozzájárulás megadását követően kezeli, annak érdekében, hogy az álláspályázatokat elbírálja. Amennyiben a Twincom olyan pozícióba újabb pályázót keres, amelynek a pályázó megfelelhet, úgy a pályázati anyagokat ilyen esetben felhasználhatja.

Az állásra pályázók azon személyazonosító és kapcsolattartási adatait kezeli a Twincom, amelyet a pályázó a kapcsolatfelvétel során vagy pályázatában megad, a pályázatok elbírálása céljából. A Twincom különösen a pályázó nevét, lakcímét, e-mail címét, telefonszámát, végzettségét és szakmai tapasztalatára vonatkozó adatait kezeli.

6. Egyéb adatkezelések

A jelen Tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az Érintetteket közvetlenül tájékoztatjuk az irányadó szabályok alapján. A Twincom a jogszabályban meghatározott esetekben az általa kezelt személyes adatokat kiadhatja.

V. Az Érintettek jogai

Az adatkezelés Érintettjének joga van arra, hogy személyes adatainak törlését kérje, továbbá arra is, hogy tájékoztatást kapjon a kezelt személyes adatairól, hozzáférjen személyes adataihoz, kérje azok helyesbítését vagy az adatkezelés korlátozását, az adatkezelés ellen tiltakozzon, illetve kérje az adatok hordozását. Az érintetti jogok a Twincom számára a III. pontban feltüntetett elérhetőségeire küldött írásos megkeresés útján gyakorolhatók. Az Érintett számára az általa alkalmazott megkeresés formájában nyújt a Twincom tájékoztatást. A Twincom az Érintett jogaival kapcsolatos megkeresésre a beérkezéstől számított 1 hónapon belül intézkedik és ad tájékoztatást a megkeresésre és a megtett intézkedésekre vonatkozóan, amely a kérelem összetettsége és a kérelmek nagy száma miatt szükség esetén 2 hónappal meghosszabbítható.

1. Tájékoztatáshoz való jog

A Twincom biztosítja, hogy az Érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. cikkében meghatározott információt a rendeletben előírt követelmények (tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva) szerint bocsátja az Érintettek rendelkezésére.

2. Hozzáférés joga

Az Érintettnek joga van tájékoztatást kérni arról, hogy személyes adata kezelése folyamatban van-e, valamint arra is, hogy az alábbiak tekintetében információt kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az Érintett személyes adatok kategóriái;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az Érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • az adatkezelés tárgyát képező személyes adatokról készített másolatot az Érintett rendelkezésére bocsátja.

3. Helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Twincom indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse vagy kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

4. Törléshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség a jelen Tájékoztatóban meghatározott célokból;
 • az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó jog által előírt kötelezettség teljesítése miatt törölni kell.

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett az adatok törlése helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az adatokra szüksége van az érintettnek, és kéri a kezelés korlátozását, hogy érvényesíthesse jogi igényeit; vagy
 • az Érintett tiltakozott a nem hozzájárulás alapján történő adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, úgy az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

6. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérelmére a rá vonatkozó, és az adatkezelő által kezelt személyes adatait egy általa megjelölt másik adatkezelőnek (megadva annak elérhetőségét is) továbbítsa Microsoft Excel formátumban.

7. Visszavonás joga

Az Érintettnek jogában áll az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét.

8. Adatkezelés elleni tiltakozás joga

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése az Érintett hozzájárulásától vagy az Érintettel kötött szerződés teljesítése érdekében végzett adatkezelési jogalapoktól eltérő jogalappal történik. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést megszüntetni és az adatokat törölni, vagy az Érintett kérelmére az adatkezelés korlátozása felől intézkedni, kivéve, ha olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények érvényesítéséhez szükségesek. Amennyiben az adatkezelés üzletszerzési, marketing célokból valósul meg, úgy tiltakozás esetén a tiltakozással Érintett adat kezelését a Twincom megszünteti.

9. Jogorvoslati jog

Amennyiben észrevétele, problémája van a Twincom adatkezelésével kapcsolatban, bizalommal jelezheti a Twincom számára a II. pontban megjelölt elérhetőségek bármelyikén.

Az Érintett a jogainak megsértése esetén jogosult bírósághoz fordulni, jogait a 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), valamint a Polgári törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti.

A fentiek mellett az Érintett panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: +36 (1) 391-1400, email: ugyfelszolgalat@naih.hu; www.naih.hu) is.